Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας TOTGAS Α.Ε. σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2008 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις». Στόχος του Συστήματος Ποιότητας είναι η πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση των μη συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η συνεχής βελτίωσή τους και η ικανοποίηση των πελατών. Το σύστημα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης από τη συνεργασία με τους οίκους που συνεργάζεται, την εμπορία υλικών για δίκτυα και εγκαταστάσεις Αερίων καυσίμων και Νερού και την παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.

Το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται από την εταιρεία TOTGAS Α.Ε. πληρεί όλες τις εγχώριες και διεθνείς προδιαγραφές που αφορούν υγρά και αέρια καύσιμα καθώς και το νερό και συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.